logo Nagymányok
2019. március 21. Benedek névnapja.

Hírek

ELÜGY

Közlemény a 2018-2019–es nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagymányok Város Önkormányzata által fenntartott Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsődébe a gyermekeket a 2018/2019–es nevelési évre a következő időpontban lehet beíratni:

  1. április 25. (szerda) 8.00- 16.00 óra között
    Helye: Nagymányok, Arany János utca. 1.

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2018. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket 2019. augusztus 31-ig töltik be.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek anyakönyvi kivonatát
  • A gyermek és a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt
  • A gyermek és a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát
  • A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2018. május 20-ig értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Nagymányok Város jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 10-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 25-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet

 

Gänszler Gábor Péterné 

 intézményvezető

Legfrisebb fotógalériák